Friday, July 18, 2008

وبلاک فعال مجددا فعال شد

خدایا با همه بزرگیت در قلب کوچک من جای داری
بعد از چند ماه با دستگاری هائی که کردم بالاخره وبلاک آموزش فرهنگ را نندگی را راه انداختم
ولی متاسفانه تمام لینک های دوستانم پاک شده
بزودی آن لینک ها را ثبت خواهم کرد
علت چه بود
خنده دار کاملا خنده دار
بلاگر در صفحه اول می نوشت بعلت گزارش خوانندگان مطالب مضر در وبلاک است
متاسفانه بخودشان زحمت نمی دهند نگاهی بیاندازند که شاید از دشمنی باشد و ...اگر
جنین مشکلی داشت که فیلتر می شد
هرچیز مجانی بهمین شکل است
درجه این وبلاک در گوگل سه است اگر چنین مشکلی برا یش درست نمی کردند مطمن هستم به پنج می رسید
بهرحال از کسانیکه لینکشا ن پاک شده معذرت می خواهم
:

Tuesday, January 08, 2008

از مسافرت های غیر ضروری پرهیز نمائید

بنام خدا
فصل سرما ویخبندان است
از مسافرتهای غیر ضروری پرهیز نمائید
در صورت نیاز با تماس با پلیس راه وضعیت راه ها را سئوال نمائید
توصیه های ایمنی را رعایت نمائید