Friday, July 21, 2006

کمربند ایمنی

بنام خدا
مهره گردن ومهره کمر
آسیب پذیر ترین نواحی بدن در تصادفات رانندگی است
بابستن
کمربند ایمنی
خطر این آسیب ها را میتوان ازبین برد

Friday, July 14, 2006

فرهنگ رانندگی

بنام خدای مهربان
فرهنگ رانندگی را به فرزندانمان
در منزل ومدارس آموزش دهیم