Saturday, February 26, 2005

دقت درسبقت گرفتن


د رهنگام سبقت گرفتن
حتما آئینه بغل را نگاه کنید
شاید خودروی دیگری بخواهد ازشما سبقت بگیرد

Saturday, February 12, 2005

استادعزیزم دکترآزمندیان

بنام خدای خوبم
عریزان سایت دکترآزمندیان استادعزیزم را مرورکردم
حیفم آمدآدرس آنرا برایتان ننویسم
دکترعلیرضاآزمندیان
بنیان گذارنفکرمثبت است
باآشنائی باایشان ودیدن سایت دکتر
زندگیتان متحول می شود
امتحان کنید
اعتمادبنفس شما درهرکاری خصوصا رانندگی بنحوچشمگیری افزایش می یاید

Thursday, February 10, 2005

قابل توجه موسسین ومدیران ومربیان آموزشگاهها

کارآموزی بعد از10جلسه تمرین رانندگی
مردودشد
سه بار وهربار2ساعت تمرین رفت باز
مردود شد
بمن مراجعه وگلایه داشت
تحصیلات لیسانس داشت وجوان هم بود
پرسیدم :اتفاقی دررانندگی برای خودت یا بستگان وآشنایان پیش آمده است
گفت بله درتصادف همسرم راازدست داده ام
متاثر شدم وگفتم دوست عزیز وقتی سوارماشین می شوی خاطرات تصادف باعث وحشت واسترس درشما می شود
خاطرات تصادف راازذهنت خارج کن ازچاقو مثبت ومنفی میتوان استفاده کرد
خودروهم چنین است
ازخودرو برای سریع رسیدن به مقصد مسافرت خاطره انگیز و
خیلی مزایای دیگر
قبول شد
گفت ازماشین متنفربودم ولی اکنون رانندگی را دوست دارم

Wednesday, February 09, 2005

مسافرت درزمستان

عزیزان درفصل زمستان مسافرت سخت ولی شیرین است
بشرطیکه
مسائل زیررعایت شود
اطمینان ازسالم بودن خودرو
داشتن زنجیرچرخ
پلاتین -تسمه- شمع -فیوز
سالم بودن زاپاس-جک - آچارچرخ
پربودن باک بنزین
مقداری سوخت اضافی
پتو وکاپشن
مقداری غذای آماده -کنسرو-آب خوردن
چون من چای دوست دارم
فلاکس چای راهم میبرم
سفربخیر

Monday, February 07, 2005

علت تصادفات

چندروزی است برف اکثرشهرها راپوشانده است
تصادفات شدت پیدا کرده
علت
سرعت زیاد
نداشتن یخ شکن وزنجیر
رعایت نکردن فاصله
گذشت -گذشت-گذشت
است