Thursday, February 10, 2005

قابل توجه موسسین ومدیران ومربیان آموزشگاهها

کارآموزی بعد از10جلسه تمرین رانندگی
مردودشد
سه بار وهربار2ساعت تمرین رفت باز
مردود شد
بمن مراجعه وگلایه داشت
تحصیلات لیسانس داشت وجوان هم بود
پرسیدم :اتفاقی دررانندگی برای خودت یا بستگان وآشنایان پیش آمده است
گفت بله درتصادف همسرم راازدست داده ام
متاثر شدم وگفتم دوست عزیز وقتی سوارماشین می شوی خاطرات تصادف باعث وحشت واسترس درشما می شود
خاطرات تصادف راازذهنت خارج کن ازچاقو مثبت ومنفی میتوان استفاده کرد
خودروهم چنین است
ازخودرو برای سریع رسیدن به مقصد مسافرت خاطره انگیز و
خیلی مزایای دیگر
قبول شد
گفت ازماشین متنفربودم ولی اکنون رانندگی را دوست دارم

No comments: