Tuesday, October 18, 2011

سایت آموزش فرهنگ رانندگی

برای استفاده بیشتر عزیزان بازدیدکننده این وبلاگ سایت شد.امیدوارم مورد توجه قرار گیرد


با هدف کاهش آمار تصادفات

Friday, February 04, 2011

آموزش فرهنگ رانندگي: کمک از کارشناسان

آموزش فرهنگ رانندگي: کمک از کارشناسان

کمک از کارشناسان

عزیزانی که در رابطه با موضوع این وبلاک مسائلی بنظرشان می رسد
با توضیح در کامنت ما را یاری دهند. 
مطلب با ذکر نام ارسال کننده ثبت خواهد شد

نوع گواهینامه

با اخذ گواهینامه A1
- از ساعت 12شب الی 5 صبح حق رانندگی را ندارند. - حق رانندگی خارج از شهر را ندارند. - حق رانندگی در آزاد راه ها را ندارند. - با وانت نیسان پلاک قرمز نمی توانند رانندگی کنند.
با اخذ گواهینامه B2 
که بعد از گذشت ا سال از مدت گرفتن گواهینامه A1 , می تواند با آموزش و قبولی در امتحانات راهنمائی و رانندگی بگیرند , هیچ کدام از محدودیتهای ذکر شده گواهینامه A1 را ندارد.

Sunday, January 16, 2011

برای پارک موازی ، راننده باید پنج مرحله اصلی زیر را دنبال کند


  • به طرف فضای جلویی مکان پارک حرکت کرده و در کنار خودروی جلویی توقف کند .
  • چرخهای خودرو را به سمت پیاده رو چرخانده و با زاویه ای حدود 45 به سمت جای پارک به سمت عقب حرکت کند .
  • وقتی چرخهای جلوی خودرو در نزدیکی چرخهای عقب خودروی جلویی قرار گرفت ، چرخها را به حالت مستقیم در آورده و به حرکت دنده عقب ادامه دهد .
  • وقتی مطمئن شد که ادامه حرکت موجب برخورد به خودروی عقب می شود ، چرخها را به سمت خیابان چرخانده تا قسمت جلوی خودرو در جای پارک قرار گیرد .
  • در نهایت ، راننده باید خودرو را به عقب و جلو حرکت داده تا در فاصله 1 فوتی پیاده رو یا جدول قرار گیرد .