Wednesday, October 31, 2007

خوب راندن را از خود شروع کنید

بنام خدا
بعضی از رانندگان از جریمه شدن می هراسند
و در مکانهایی که ماموران راهنمایی و رانندگی حضور دارند از ارتکاب خلاف خودداری می کنند
به محض این که چشم ماموران را دور ببینند، به کلی قانون را فراموش می کنند.
آموزش فرهنگ رانندگی را در سطح مقاطع تحصیلی شروع کنید
Tuesday, October 30, 2007


بنام خدا

آموزش فرهنگ رانندگی را

از مهدهای کودک - دبستان - دبییرستان ودانشگاه

شروع کنید

Saturday, October 27, 2007

فرهنگ رانندگی

بنام خدا
موتور سوار به سرعت گیر رسید . سرعتش کم شد . سواری به موتورسوار خورد. موتورسوار افتاد . سواری فرار کرد.مینی بوس از پشت سر رسید واز روی موتور سوار رد شد. به همین سادگی جان جوانی گرفته شد.
آموزش فرهنگ رانندگی را از سطح مهد کودک – دبستان – دبیرستان ودانشگاه شروع وادامه دهید

Tuesday, October 23, 2007

پیگیری کارت سوخت هوشمند المثنی

بنام خدا
جهت پیگیری کارت هوشمند المثنی به سایت های زیر مراجعه فرما ئید
ویا با شماره تلفن 09687 تماس بگیرید

Friday, October 12, 2007

Tuesday, October 02, 2007

جملات زیر را کامل کنید

بنام خدا
فاصله را
سرعت را
با خونسردی
از رانندگی لذت
کمربند ایمنی را
از تلفن همراه
در داخل خودرو جر وبحث .