Tuesday, October 02, 2007

جملات زیر را کامل کنید

بنام خدا
فاصله را
سرعت را
با خونسردی
از رانندگی لذت
کمربند ایمنی را
از تلفن همراه
در داخل خودرو جر وبحث .

No comments: