Wednesday, October 31, 2007

خوب راندن را از خود شروع کنید

بنام خدا
بعضی از رانندگان از جریمه شدن می هراسند
و در مکانهایی که ماموران راهنمایی و رانندگی حضور دارند از ارتکاب خلاف خودداری می کنند
به محض این که چشم ماموران را دور ببینند، به کلی قانون را فراموش می کنند.
آموزش فرهنگ رانندگی را در سطح مقاطع تحصیلی شروع کنید
No comments: