Friday, October 29, 2004

مهم - بسیارمهم - هنرآموزان آموزش رانندگی

افرادي كه مشغول آموزش عملي رانندگي هستند.چنانچه واقعاعلاقمند ند سريعتررانندگي رايادبگيرند به مورد زير كاملاتوجه فرمايند درزمان بيكاري درمنزل ويامحل كار روي صندلي نشسته وچشمان خودراببنديد.دراين موقع خودرادرصندلي خودرومجسم نمائيد.درذهن خود مشغول رانندگي شويد.درروز حدود10دقيقه اين تمرين ذهني راانجام دهيد.نتيجه بسيارعالي آنرامي بينيد

Thursday, October 28, 2004

گذ شت دررا نند گی

بنام خداوند بینا
گذشت گذشت گذشت
در رانندگی
یعنی
فرهنگ رانندگی

Wednesday, October 27, 2004

آموزش آئینامه وچهار راه ها

بنام خداوند کریم
پس ازکلیک واقعا تعجب می کنید
پس ازکلیک زحمت کشانی که برای شما جهت اخذ گواهینامه سنگ تمام گذاشته اند می شناسید
واقعا تعجب می کنید
کارمن تبلیغات نیست ولی این دو مورد بسیار مهم هستند
و

همکا ر ما شو ید

بنام خداوند رزاق
فقط با یک کلیک بر روی لینک زیر همکار ما شوید

Saturday, October 23, 2004

جلوگیری ازتصادفات

خط عابرين پياده پناهگاه عابرين است
رعايت كنيد
احتياط كنيد
بلكه افرادخانواده شماباشند

Friday, October 22, 2004

خط عابر پیا د ه

خط عابرپیاده پناهگاه عابرین است
رعایت کنید
احتیاط کنید
بلکه افرادخانواده شماباشند

Saturday, October 16, 2004

عزيزان موفق تر باشيد

بنام خداوند قادر
پنجشنبه وجمعه مسير جاده کرج وچالوس وبالعکس جولانگاه خودرهای پليس راه بود.کنترل فوق العاده خوب برجاده ها داشتند.رانندگان با ديدن قدم به قدم اين بزرگواران بافرهنگ تر رانندگی می کرد ند
موفق باشيدعزيزان همه خانواده ها را سالم به خانه برگردانديد.

Wednesday, October 06, 2004

خودرو - اتومبيل - عكس از وبلاگ دوستدارماشين

file:///C:/My%20Documents/My%20Pictures/clkgtr.jpg
براي ديدن مدلهاي ديگر روي آدرس زير كليك كنيد

توقف دوبله در معابر عمومي

توقف دوبله درمعابرعمومي باعث سد معبرمي شود
ممكن است من ويا شما مريضي داشته باشيم
يا كار واجبي
بيش از حد ناراحت مي شويم
ومي گوئيم
صاحب خودرو فرهنگ ندارد.يعني فرهنگ رانندگي

رانندگي تدافعي به چه معني است ؟ مطلب ازعلي دهقان

رانندگي تدافعي يعني چه؟
يعني : پيوسته خيال كنيد خطري در راه شما كمين كرده است.
اصول رانندگي تدافعي را مي توان درعبارت كوتاهي خلاصه كرد وآنهم اينست
شما تمام پيشگيريهاي منطقي را براي جلوگيري از سوانح وتصادفات رانندگي چه از جانب خودتان وچه ديگران رعايت كنيد

گول نخوريد به قيمت جانتا ن تمام مي شود

بنام خداي رحمان ورحيم
درزمان رسيدن به چهارراه گول چراغ سبز رانخوريد چون خيلي فريبنده است
ممكن است درخيابان مخالف كه چراغ قرمز است كسي بيماري داشته باشد ويا بعلتهاي ديگر توجه به چراغ نداشته باشد
حادثه - صداي شكستن - آه وناله ويا
آسيب به ماشين ومعطلي
با احتياط عبور كنيد

www.kashiha.comسايت آموزشي

جهت آموزش آئينامه وفرهنگ رانندگي از سايت بسيار خوب فوق بازديد فرمائيد
ضمنا
كليك كنيد - كليك كنيد
و
دموي آموزشي - تست هاي امتحاني
كليك كنيد به امتحانش مي ارزد

ر ا نند گا ن عزيز وگر ا مي ا تو بوسهاي مسافر بري

سلام
شما حافظ جان خود وسرنشينان اتوبوس هستيد
هرگز- هرگز
هنگام خواب آلودگي وكسالت وبيماري رانندگي نكنيد
خانواده ها
منتظر شما وسرنشينان هستند

حق تقدم در سه ر اه

در سه راه حق تقدم با وسيله ايست كه مستقيم عبور مي كند ولو آنكه عرض خياباني كه مسير آن است از عرض خيابان تلاقي كننده كمتر باشد

توجه - توجه - بسيارمهم

بنام خداي بزرگ
درسرازيري به منظور صرفه جوئي درمصرف بنزين وياخنك شدن موتور :هرگز نبايد دنده را خلاص كرد

كليك كنيد

جهت آشنائي كامل به مسائل راهنمائي ورانندگي روي سايت زير كليك كنيد
درمورد صدور گواهينامه وغيره اطلاعات بسيارمفيدي دارد
كليك كنيد
لطفا كليك كنيد

Tuesday, October 05, 2004

فرهنگ را نندگي ؟

به معني درست رانندگي كردن است
لطفا درمورد جمله فوق فكركنيد
به نتيجه خواهيدرسيد

Monday, October 04, 2004

سايت www.acad.ir

سايت فوق مربوط به انجمن صنفي مربيان آموزشگاههاي رانندگي تهران مي باشد
دراين سايت نمونه سئوالات ومتن آئين نامه وشرايط وضوابط دريافت انواع گواهينامه وغيره درآن وجود دارد
استفاده كنيد

Sunday, October 03, 2004

خانمها هم مي توانند گواهينامه پايه يك بگيرند

خانمي دركامنت وبلاگ سئوال كرده بودند كه آيا خانمها هم مي توانند گواهينامه پايه يك بگيرند؟
چون اين سئوال ممكن است سئوال اكثر خانها باشددروبلاگ جواب داده شده است
خانمها نيز مي توانند گواهينامه پايه يك بگيرند وشرايط اخذ پايه يك خانمها مانند آقايان است به اداره راهنمائي محل زندگي خود رفته وشرايط اخذ را سئوال فرمائيد

Saturday, October 02, 2004

خط كشي ها د ر خيا با نها

بنام خداوند عزيزودانا
مربيان محترم به كار آموزان آموزش دهيد درخيابانهامابين خطوط خط كشي شده حركت نمايند
زوتر به مقصد مي رسند