Wednesday, October 27, 2004

آموزش آئینامه وچهار راه ها

بنام خداوند کریم
پس ازکلیک واقعا تعجب می کنید
پس ازکلیک زحمت کشانی که برای شما جهت اخذ گواهینامه سنگ تمام گذاشته اند می شناسید
واقعا تعجب می کنید
کارمن تبلیغات نیست ولی این دو مورد بسیار مهم هستند
و

No comments: