Tuesday, September 27, 2005

قانون جدید جهت اخذ گواهینامه پایه دوم

بنام خدای مهربان
از اول مهرماه جهت اخذ گواهینامه پایه دوم
دو مرحله ای است
مرحله اول : ثبت نام وآموزش آئینامه درمحل آموزشگاه انجام می شود پس از اخذ گواهی مهارت ار آموزشگاه
به راهنمائی معرفی می گردد
مرحله دوم : آزمایشات رانندگی در راهنمائی ورانندگی انجام می گیرد

Thursday, September 15, 2005

مسافرت

بنام خدای بخشنده ومهربان
اواخر شهریورماه است واکثرا شما عزیزان
به مسافرت می روید
برای حفظ جان خود وخانواده اتان ودیگران به
به مطالب این وبلاگ توجه فرمائید

سفارش حکم قتل

بنام پرودگارعالم
دوستی به نزد من آمد پس از احوالپرسی گفت
خانمم در آموزشگاه شما ثبت نام کرده ودوره اش تمام شده
فردا (یکشنبه)امتحان دارد
گفتم به سلامتی
گفت آمده ام شما سفارش کنید قبول شود
لبخندی زدم وگفتم
باخانمت اختلاف پیدا کردی
با تعجب پرسید
نه چطور
گفتم تو الان داشتی می گفتی برایش سفارش کنم حکم قتل را بدهند
نگاهی کرد متوجه حرف اشتباهش شد
گفتم اولا افرادی که امتحان می گیرند هیچ وقت سفارش من را قبول نمی کنند
ومن هم که با تودو ستم یک لحظه فکر نمی کنم که به همسرت حکم قتل بدهند
درصورت قبول نشدن با چند جلسه اضافی قبول می شود وباخیال راحت می توانی
خودرو را دراختیار او قرار دهی
معذرت خواست

Monday, September 05, 2005

مهم - بسیار مهم

بنام ایزدیکتا
مسئله بسیارمهمی که قبلا هم نوشته ام
استرس درزمان امتحان است
باتوجه به آزمون در آموزشگاه بارها وبارها با این مسئله روبروشده ام
وباکمی صحبت با کارآموز به این نتیجه رسیده ام که استرسهای آنان ناشی از
تصادفاتی
است که دیده اند ودرذهن آنان ماندگار شده است
وقتی با کارآموزان درمورد تصادف صحبت کرده ام نتیجه بسیار عالی گرفته ام
اینک اگر شما هم این مشکل رادارید برای من ایمیل بزنید ومطمئن باشید موفق می شوید.