Monday, September 05, 2005

مهم - بسیار مهم

بنام ایزدیکتا
مسئله بسیارمهمی که قبلا هم نوشته ام
استرس درزمان امتحان است
باتوجه به آزمون در آموزشگاه بارها وبارها با این مسئله روبروشده ام
وباکمی صحبت با کارآموز به این نتیجه رسیده ام که استرسهای آنان ناشی از
تصادفاتی
است که دیده اند ودرذهن آنان ماندگار شده است
وقتی با کارآموزان درمورد تصادف صحبت کرده ام نتیجه بسیار عالی گرفته ام
اینک اگر شما هم این مشکل رادارید برای من ایمیل بزنید ومطمئن باشید موفق می شوید.

No comments: