Wednesday, December 29, 2004

خو د ر و سا ز ی صنعت صنعتها

خدایا هرچه حکمت توست شایسته من است
عزیزان
اگر درپی مطالب علمی خودرو هستید
درنگ نکنید
کلیک کنید

Tuesday, December 21, 2004

زنگ تفریح

بنام خدا
گرمای روزاول زمستان بهمه
تقدیم می شود
دررانندگی احتیاط کنید
کلیک کنید
شومینه برای گرمای زمستان همه
زنجیرچرخ درمسافرت فراموش نشود

Saturday, December 18, 2004

شیشه شور

بنام خدای یگانه
درزمستان ودرمناطق سرد سیر برای اینکه آب شیشه شور یخ نبدد مقداری
الکل
درداخل مخزن شیشه شور بریزید

Monday, December 13, 2004

پرت نکنید

عزیزان
لطفا اشغال را از پنجره خودرو
به
بیرون پرت نکنید

Sunday, December 12, 2004

بالانس چرخها

پس ازرانندگی درجاده های خاکی مقداری گل به رینگ چرخها ازداخل می چسپد
خودروازحالت بالانس خارج می شود ودرسرعت فرمان می لرزد
برای رفع آن پس ازرسیدن به مقصد
حتما داخل رینگ راشستشودهید

Saturday, December 04, 2004

حادثه


به نام خدای دانا

سه حوان - سه دانشجو براثر چپ شدن خودرو به بیرون پرت شدند

هرسه آسیب شدیدی دیدند

کمربند ایمنی را نبسته بودند

Wednesday, December 01, 2004

مورد استثنائی

خدایا یاریم ده
ازخودروی سبقت می گیرید. روبروخودرودیگری بطرف شما باسرعت می آید
دنده ای برای عوض کردن وسرعت گرفتن ندارید
مرگ روبرو است
دراین لحظه پا راروی کلاج گذاشته ویک لحظه به سرعت پاراازروی آن برداشته
وهم زمان گاز دهید
شتاب آن شمارابه یاری خدا نجات میدهد
اما چرا بایدبگذاریم این لحظات شکل بگیرد

Tuesday, November 30, 2004

دوستان همت کنید

مطالب این وبلاگ برای من - شما ودیگران هشداردهنده است
پس همت کنید به آن لینک
دهید
حتی اگریک نفربه آن عمل کندهمه مادرآن سهیم هستیم

Sunday, November 28, 2004

مهم - بسیارمهم

به یاری خدا

عزیزان توجه فرمائید واقعا مهم است

درجاده باسرعت حرکت می کنید ناگاه به یک پیچ می رسید
واقعا خطرناک است
دراین موقع به آرامی فرمان رابه چپ وراست به آرامی بلرزانید
سطح اصطکاک لاستیکها زیاد می شود
ومانع چپ شدن ماشین می شود
این حرکت فقط درمواقعی است که دیگرراه دیگری برای کنترل ندارید
پس بعنوان یک اصل دائم آنرااانجام ندهید
خدایاکمک کن آمارتصادفات روزبروز کاهش پیداکند

Wednesday, November 24, 2004

استفاده ازبرف پاک کن

به یاری خدا
درجاده ها درزمان بارندگی هنگام سبقت
درجه سرعت برف پاک کن را
درحداکثرسرعت قراردهید
لطفا علت راشخصا
بیابید

Monday, November 22, 2004

دلایل تصادفات

بنام قادرتوانا
دلایل تصادف - تصادفات
ضعف قوه بینائی-سرعت زیاد-سبقت
غیرمجاز-رعایت نکردن فاصله-انحراف به چپ وراست -عدم توجه به جلو- مسائل روحی وروانی

Wednesday, November 17, 2004

Tuesday, November 16, 2004

تقاطع ها

خدایا باهمه بزرگیت درقلب کوچک من جای داری


بیشتر سوانح رانندگی در تقاطع ها روی می دهد
تقاطع سه راهها - تقاطع چهارراهها
وخصوصا
بریدگیها ئی های که به خیابان اصلی ویا جاده های اصلی ختم می شوند

Friday, November 12, 2004

تر مز

بنام خدای مهربان
قبل از حرکت
ترمزها راکنترل کنید
پائی و دستی
جان خود وسرنشینان رابااین کار بیمه نمائید

Wednesday, November 10, 2004

فرهنگ رانندگي

بنام خدا آفرید گارهستی
خودرو با سرعت ازکنارم رد شد .من به راست منحرف شدم
عصبانی شدم وبه ماشینم گازدادم اورا بگیرم
خنده ام گرفت
من فرهنگ رانندگی را می
خونسرد باشید

Friday, November 05, 2004

خطوط بریده بریده جاده ها

بنام کلمه قشنگ خدا
روی خطوط بریده بریده
بااحتیاط
سبقت بگیرید
خانواده منتظر شما هستند

Thursday, November 04, 2004

خط ممتد

بنام خدا
لطفا از روی خط ممتد سبقت نگیرید
درغیراینصورت
شاخ بشاخ -اصطلاح رودررو
سپربه سپر
و

Tuesday, November 02, 2004

مدارک - مدرک

بنام خدایای خوب
رانندگان موظف هستند درزمان رانندگی
اصل
گواهینامه - کارت ماشین - کارت بیمه
راهمراه داشته باشند
برای وسایل نقلیه عمومی
همراه داشتن کارت معاینه فنی الزامی است

Monday, November 01, 2004

معجزه ذهن

هنرآموزان عزیز
رانندگی ازضمیرخودآگاه وارد ضمیرناخودآگاه می شود
کتاب معجزه ذهن ازمهندس مرتضی احمدی
اعتمادبنفس زیادی درشما بوجود می آورد وپیشرفت شما رامعجزه آسا بالا می برد.
مطالعه فرمائید
زندگی شمارادگرگون می سازد
امتحان کنید.

Friday, October 29, 2004

مهم - بسیارمهم - هنرآموزان آموزش رانندگی

افرادي كه مشغول آموزش عملي رانندگي هستند.چنانچه واقعاعلاقمند ند سريعتررانندگي رايادبگيرند به مورد زير كاملاتوجه فرمايند درزمان بيكاري درمنزل ويامحل كار روي صندلي نشسته وچشمان خودراببنديد.دراين موقع خودرادرصندلي خودرومجسم نمائيد.درذهن خود مشغول رانندگي شويد.درروز حدود10دقيقه اين تمرين ذهني راانجام دهيد.نتيجه بسيارعالي آنرامي بينيد

Thursday, October 28, 2004

گذ شت دررا نند گی

بنام خداوند بینا
گذشت گذشت گذشت
در رانندگی
یعنی
فرهنگ رانندگی

Wednesday, October 27, 2004

آموزش آئینامه وچهار راه ها

بنام خداوند کریم
پس ازکلیک واقعا تعجب می کنید
پس ازکلیک زحمت کشانی که برای شما جهت اخذ گواهینامه سنگ تمام گذاشته اند می شناسید
واقعا تعجب می کنید
کارمن تبلیغات نیست ولی این دو مورد بسیار مهم هستند
و

همکا ر ما شو ید

بنام خداوند رزاق
فقط با یک کلیک بر روی لینک زیر همکار ما شوید

Saturday, October 23, 2004

جلوگیری ازتصادفات

خط عابرين پياده پناهگاه عابرين است
رعايت كنيد
احتياط كنيد
بلكه افرادخانواده شماباشند

Friday, October 22, 2004

خط عابر پیا د ه

خط عابرپیاده پناهگاه عابرین است
رعایت کنید
احتیاط کنید
بلکه افرادخانواده شماباشند

Saturday, October 16, 2004

عزيزان موفق تر باشيد

بنام خداوند قادر
پنجشنبه وجمعه مسير جاده کرج وچالوس وبالعکس جولانگاه خودرهای پليس راه بود.کنترل فوق العاده خوب برجاده ها داشتند.رانندگان با ديدن قدم به قدم اين بزرگواران بافرهنگ تر رانندگی می کرد ند
موفق باشيدعزيزان همه خانواده ها را سالم به خانه برگردانديد.

Wednesday, October 06, 2004

خودرو - اتومبيل - عكس از وبلاگ دوستدارماشين

file:///C:/My%20Documents/My%20Pictures/clkgtr.jpg
براي ديدن مدلهاي ديگر روي آدرس زير كليك كنيد

توقف دوبله در معابر عمومي

توقف دوبله درمعابرعمومي باعث سد معبرمي شود
ممكن است من ويا شما مريضي داشته باشيم
يا كار واجبي
بيش از حد ناراحت مي شويم
ومي گوئيم
صاحب خودرو فرهنگ ندارد.يعني فرهنگ رانندگي

رانندگي تدافعي به چه معني است ؟ مطلب ازعلي دهقان

رانندگي تدافعي يعني چه؟
يعني : پيوسته خيال كنيد خطري در راه شما كمين كرده است.
اصول رانندگي تدافعي را مي توان درعبارت كوتاهي خلاصه كرد وآنهم اينست
شما تمام پيشگيريهاي منطقي را براي جلوگيري از سوانح وتصادفات رانندگي چه از جانب خودتان وچه ديگران رعايت كنيد

گول نخوريد به قيمت جانتا ن تمام مي شود

بنام خداي رحمان ورحيم
درزمان رسيدن به چهارراه گول چراغ سبز رانخوريد چون خيلي فريبنده است
ممكن است درخيابان مخالف كه چراغ قرمز است كسي بيماري داشته باشد ويا بعلتهاي ديگر توجه به چراغ نداشته باشد
حادثه - صداي شكستن - آه وناله ويا
آسيب به ماشين ومعطلي
با احتياط عبور كنيد

www.kashiha.comسايت آموزشي

جهت آموزش آئينامه وفرهنگ رانندگي از سايت بسيار خوب فوق بازديد فرمائيد
ضمنا
كليك كنيد - كليك كنيد
و
دموي آموزشي - تست هاي امتحاني
كليك كنيد به امتحانش مي ارزد

ر ا نند گا ن عزيز وگر ا مي ا تو بوسهاي مسافر بري

سلام
شما حافظ جان خود وسرنشينان اتوبوس هستيد
هرگز- هرگز
هنگام خواب آلودگي وكسالت وبيماري رانندگي نكنيد
خانواده ها
منتظر شما وسرنشينان هستند

حق تقدم در سه ر اه

در سه راه حق تقدم با وسيله ايست كه مستقيم عبور مي كند ولو آنكه عرض خياباني كه مسير آن است از عرض خيابان تلاقي كننده كمتر باشد

توجه - توجه - بسيارمهم

بنام خداي بزرگ
درسرازيري به منظور صرفه جوئي درمصرف بنزين وياخنك شدن موتور :هرگز نبايد دنده را خلاص كرد

كليك كنيد

جهت آشنائي كامل به مسائل راهنمائي ورانندگي روي سايت زير كليك كنيد
درمورد صدور گواهينامه وغيره اطلاعات بسيارمفيدي دارد
كليك كنيد
لطفا كليك كنيد

Tuesday, October 05, 2004

فرهنگ را نندگي ؟

به معني درست رانندگي كردن است
لطفا درمورد جمله فوق فكركنيد
به نتيجه خواهيدرسيد

Monday, October 04, 2004

سايت www.acad.ir

سايت فوق مربوط به انجمن صنفي مربيان آموزشگاههاي رانندگي تهران مي باشد
دراين سايت نمونه سئوالات ومتن آئين نامه وشرايط وضوابط دريافت انواع گواهينامه وغيره درآن وجود دارد
استفاده كنيد

Sunday, October 03, 2004

خانمها هم مي توانند گواهينامه پايه يك بگيرند

خانمي دركامنت وبلاگ سئوال كرده بودند كه آيا خانمها هم مي توانند گواهينامه پايه يك بگيرند؟
چون اين سئوال ممكن است سئوال اكثر خانها باشددروبلاگ جواب داده شده است
خانمها نيز مي توانند گواهينامه پايه يك بگيرند وشرايط اخذ پايه يك خانمها مانند آقايان است به اداره راهنمائي محل زندگي خود رفته وشرايط اخذ را سئوال فرمائيد

Saturday, October 02, 2004

خط كشي ها د ر خيا با نها

بنام خداوند عزيزودانا
مربيان محترم به كار آموزان آموزش دهيد درخيابانهامابين خطوط خط كشي شده حركت نمايند
زوتر به مقصد مي رسند

Thursday, September 30, 2004

كود ك - كود ك - كود ك -كود كان شيرين هستند

كودكان را در صندلي جلو ننشانيد- روي صندلي جلو كودكان راقرار ندهيد- روي صندلي جلو كودكان رانگذاريد
خانم - آقا لطفا كودكان را در صندلي جلو ننشانيد
كودكان شيرين هستند اگر اتفاقي پيش بيايد زندگي سخت مي شود
آقا - خانم بخدا زندگي جهنم مي شود

Tuesday, September 28, 2004

http://www.policetraffic.irاقتباس از سايت


[1383/07/01]
◊ عكسبرداري از گواهينامه
با توجه به اينكه اكثريت شهروندان از مجازات عكسبرداري گواهينامه بي اطلاع مي باشند و نا آگاهانه مبادرت به عكسبرداري از كارتهاي شناسايي و گواهينامه مي نمايند. به اطلاع عموم مي رساند ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامي در اين خصوص اينگونه اشعار مي دارد:
ماده ۵۳۷: عكسبرداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشـان دهد آن مدارك رونوشـت يا عـكس مي باشد، در غير اينصورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماًً و عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شدنوشته روزنامه شرق 28شهريورماه سال1383

روزنامه شرق مطالبي درارتباط با وبلاگ آموزشگاه رانندگي راهنما- قزوين نوشته كه بد ينوسيله ازكليه عزيزان تشكرمي كنم انشائاله همه دست بد ست هم داده ودرجهت آموزش فرهنگ رانندگي وكاهش آمار تصادفات كوشا باشيم

Monday, September 27, 2004

مو تو ر سيكلت

موتورسيكلت وسيله بسيار خوبي است .بشرطي كه فرهنگ سوار شدن آن رابدانيم
موتورسواران عزيز چنانچه احتياط نكنيد خدانخواسته اتفاقهاي بسيار وحشناك پيش مي آيد
احتياط

Saturday, September 25, 2004

هفته بازگشا ئي مدارس

بنام خدا
رانندگان عزيز
فرزندانمان به مدرسه مي روند
مواظب باشيد خانواده اي را داغدار نكنيد
احتياط كنيد

Friday, September 24, 2004

مو تو ر و مو تو ر سو ا را ن

رانندگان عزيز در موقع باز كردن درب اتومبيل مواظب موتور سواران باشيد
موتورسواران گرامي كلاه كاسكت فراموش نشود

Thursday, September 23, 2004

تصا د فا ت - تصا د ف - تصا د ف خو ر و

بنام خدا
درهرتصادفی طرفين مقصر هستند يكي مقصر قانونی ودومی مقصر وجدانی
لطفا در اين مورد خود نتيجه گيري فرمائيد
احتياط براي طرفين

Tuesday, September 21, 2004

استقبال بسيارخوب سايتهاي پربيننده از اين وبلاگ

بنام خداوند
بنام كسي كه هستي ما از اوست
باتوجه به مطالب اين وبلاگ وسادگي آن ودرنهايت آموزش فرهنگ رانندگي به شيوه ساده وروان باهدف كاهش آمار تصادفات سايتهاي بسيار خوب وپربيننده به اين بلاگ لينك داده اند ضمن تشكر از تك تك عزيزان از خداوند متعال توفيق روز بروز آنان را خواستارم
اينجانب تا ماداميكه نوشتنم در اين وبلاگ حتي مفيد به حال يك نفر باشدآنرا ادامه خواهم داد.
حتي اگر در روز يك بيننده داشته باشد
تقاضا دارم در كامنت يا با ايميل مرا راهنمائي ومساعدت فرمائيد

توجه توجه توجه - قابل توجه متولدين 1365

متولدين 1365جهت اخذ گواهينامه پايه 2 نيازي به ارائه كارت پايان خدمت ويا گواهي اشتغال بتحصيل ندارند
متولدين 1365 اين موقعيت مهم را از دست ندهيد
آموزشگاه رانندگي راهنما- قزوين
داراي مجوز آموزش وآزمايشات گواهينامه پايه 2

Monday, September 20, 2004

سرعت سرعت سرعت سرعت سرعت سرعت سرعت

خودروباسرعت آمد خودرو بعدي از بريدگي صداي برخورد وشكستن شيشه و...بعد بيمارستان
باسرعت رانندگي نكنيد
خواهش مي كنم با سرعت رانندگي نكنيد
جان خود وديگران رادوست داشته باشيد

Sunday, September 19, 2004

بوق زدن بي مورد

آقا خانم لطفا بي مورد بوق نزنيد.اگر خودتان هم صداي بوق خودروي را كه بي مورد زده مي شود را بشنويد عصباني مي شويد
صداي بوق روي اعصاب مردم تاثير فوق العاده بدي دارد
بوق نزنيد

Thursday, September 16, 2004

اقتبا س از سايت www.urumiacity.com

راننده اي كه باسرعت 110كيلومتر در ساعت در يك مسير 100كيلومتري رانندگي مي كند تنها 9دقيقه زودتر از
راننده اي كه با سرعت 95 كيلومتردرساعت حركت مي كند به مقصد مي رسد
آيا 9دقيقه صرفه جوئي درزمان ارزش آنراداردكه جان خود وديگران را به خطر بيندازيم؟

قا بل تو جه رانندگا ن محتر م

درحالت عصبانيت رانندگي نكنيد
درحالت عصبانيت رانندگي نكنيد
درحالت عصبانيت رانندگي نكنيد
لطفا درهنگام عصبانيت رانندگي نكنيد

Tuesday, September 14, 2004

مهم - مهم - بسيار مهم

رانندگان محترم
در جاده ها خواب آلود بودن راننده يكي از مهمترين عوامل تصادفات است.
چند بار جمله بالا را بخوانيد

Monday, September 13, 2004

مربيان آموزشگاههاي رانندگي الگوي رانندگان درسطح شهرهستند

باخودرو آموزشگاه به چراغ قرمز رسيدم 39ثانيه مانده بودسبز شود.طرفين چراغ سبز خلوت وتادوردست خودروي مشاهده نمي شد. من پشت چراغ قرمز ايستاده بودم .فردي نيز كنارمن ايستاد. من راصدازد. فكر كردم آدرس مي پرسد. صدازدآقا من بشما وآموزشگاه شما افتخار مي كنم . وازامروز بهترين تبليغ كننده براي آموزشگاه شما مي شوم .علت راپرسيدم ؟ چراغ قرمز رانشان داد. لبخندي زدم وتشكر كردم وگفتم : من بشما افتخار مي كنم كه اين مسئله عادي براي من ومهم براي شماست . خدارا شكر افرادي مثل شما وجود دارند.
چراغ سبز شد دستي براي هم تكان داديم

Sunday, September 12, 2004

اقتباس از كتاب بدانيم وبرانيم -رحمت اله فرخيده

راننده هر وسيله نقليه به محض تصادف منجر به جرح يافوت موظف است بلافاصله وسيله را درمحل تصادف متوقف سازد وتازماني كه تشريفات مربوط به رسيدگي توسط كارشناسان نيروي انتظامي خاتمه نيافته از تغييروضع اتومبيل يا صحنه خودداري كند
مهم :راننده درصورتي مي تواند براي رساندن مريض به بيمارستان از خودرو مزبور استفاده كند كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد

مطلبي ديگر در مورد كمربندايمني

شخصي ساعت 6صبح در يكي از جاده ها باسرعت زياد در حركت بود كاميوني در كنار جاده پارك كرده بود .شخص مزبور خواب آلود وباهمان سرعت با كاميون برخورد كرد -بيمارستان-وخوشبختانه جان سالم بدر برد
علت سالم ماندن شخص بستن كمربند ايمني بود

متقاضيان گواهينامه كه از يك چشم نابيناهستند

متقاضيان گواهينامه هاي موتورسيكلت و پايه 2 وتراكتور چرخ لاستيكي كه از يك چشم نابينا مي باشند در صورتي مي توانند گواهينامه اخذ كنند كه ديد چشم سالم آنها نبايد كمتر از9/10باشد

Tuesday, September 07, 2004

كدملي - كد پستي

بنام خدا
از تاريخ 15/06/83 جهت اخذ گواهينامه رانندگي داشتن كد ملي وكدپستي الزامي است

مربيان آموزشگاههاي رانندگي توجه فرمائيد

ازمربيان ارجمند تقاضا دارم درهيچ شرايطي جمله تو هيچوقت راننده نمي شوي را به كارآموزان مطرح نفرمائيد. زير پس از مدتي باعث بروز همين صفات درشخص مي شود. وزحمات شما نيز بي ارزش مي گردد

Monday, September 06, 2004

چراغ زرد چشمك زن

دربرخورد با چرغ زرد چشمك زن
سرعت خودرو را كم كرده وبا رعايت حق تقدم به مسيرمان ادامه مي دهيم

استفاده از مطالب وبلاگ آموزش فرهنگ رانندگی - قزوين

جهت كاهش آمار تصادفات استفاده از مطالب وبلاگ با ذكر ماخذ وبدون ذكر ماخذ آزاد است

آئينه ها و راهنما

استفاه از آئينه ها وراهنما آمار تصادفات رابشدت كاهش مي دهد

Sunday, September 05, 2004

آهسته برانيد.آهسته تر برانيد. خواهش مي كنم آهسته برانيد

اقتباس از سايت فرهنگ خودرو
آيا مي دانيد اگر كمي آهسته تر برانيد وبراي يكديگر حق تقدم قائل شويد قطعا زودتر به مقصد خواهيد رسيد

چراغ قرمز - قرمز - قرمز قرمز - قرمز

مربيان ارجمند - كارآموزان عزيز ورانندگان محترم خواهش مي كنم احترام چراغ قرمز را نگهداريد
اينست فرهنگ رانندگي

مربيان آموزشگاه رانندگي

مربيان آموزشگاههاي رانندگي مجريان اجراي فرهنگ ترافيك وآموزش صحيح رانندگي به اقشار مختلف جامعه مي باشند
لطفا درزمان آموزش كارآموز با آنان برخوردصميمانه اي داشته باشيد

Saturday, September 04, 2004

خانواده هاي محترم توجه فرمائيد

بازي اسكيت كه بين جوانان وكودكان شيريني بخصوصي دارد ودرخيابانها وكوچه ها متداول شده نگذاريد به تلخي زندگي شما بيانجامد
لطفا آنان را در كلاسهاي مخصوص اسكيت ثبت نام فرمائيد

علت تصادف در بزرگراهها

سرعت زياد
عدم رعايت فاصله طولي
لطفا مواردفوق را چند بار بخوانيد

Thursday, September 02, 2004

كمك وهم فكري

لطفا انتقادات وپيشنهادات خود را در ستون اظهارنظروبلاگ مطرح فرمائيد

اقتباس از روزنامه همشهري 11/06/83

بنام خداوند توانا
بمنظور كاهش سفرهاي درون شهري وسهولت در ارائه خدمات به شهروندان تهراني از تاريخ 15 شهريور تمامي خدمات مربوط به انواع گواهينامه از جمله (تعويض والمثني)دردفاتر 30گانه پليس +10كه در نقاط شهر تهران مستقر هستند ارائه خواهد شد

روانكاوي دررانندگي- نکاتی در مورد رانندگی

خدايا با همه بزرگيت در قلب كوچك من جاي داري
اگر علاقه شديدي به آموزش ر انندگي داريد واز 10 جلسه آموزش رانندگي 8 جلسه آنرا گذرانده وچيزي ياد نگرفته ايد حتما خود را روانكاوي نمائيد. به
احتمال فوق العاده زيادي در دوره اي از زندگي يا خود درجريان تصادفي بود ايد ويا شاهد تصادف شديدي كه در ذهنتان باقي مانده است . وقتي آنرا چندين بار مرورنمائيد ويا به روانپزشك مراجعه فرمائيد پيشرفتتان بشدت زياد مي شود
نکاتی در مورد رانندگی

جمله اي از مهندس مرتضي احمدي منش دركتاب معجزه ذهن

بنام آفريننده كائينات

اگر كاري را با باور موفقيت شروع كنيد موفق مي شويد.واگر باوركنيد كه شكست مي خوريد ناكام مي مانيد
درآموزش ديدن فنون رانندگي نيز دقيقا اين چنين است.

آموزش رانندگي با خودرو مخصوص آموزش انجام شود.

بنام خداوند بزرگ
از خانواده هاي عزيز تقاضادارم باخودرو شخصي از آموزش رانندگي به اعضاي خانواده خودداري نمائيد. واقعا خطرناك است. بامبلغي جزئي ميتوان از ماشين هاي 2 پدال وترمزبراي آموزش استفاه كرد.

Wednesday, September 01, 2004

www.farhangekhodro.persianblog.com

سايت اشاره شده را بخوانيد. واقعا زحمت كشيده اند.اگر مي خواهيد فرهنگ رانندگي را بدانيد.حتما از اين سايت ديدن نمائيد

Sunday, August 29, 2004

حق تقدم را رعايت فرمائيد

دررانندگي حتما حق تقد م رارعايت فرمائيد. ضمن اينكه ممكن است طرف مقابل رعايت نكند. پس احتياط كن

Thursday, August 26, 2004

فرهنگ رانندگي

آن چنان رانندگي كن كه دوست داري فرزندانت رانندگي كنند.

لطفا چند بار جمله بالا رابخوانيد


Saturday, August 21, 2004

آموزش آئينامه

آموزش آئينامهسبقت مجازاز سمت چپ وسيله نقليه جلوئي انجام مي گيردولي چنانچه وسيله نقليه جلوئي درحال گردش به چپ باشد مي توان از سمت راست آن سبقت گرفت
 دانلود نرم افزار آموزش آئینامه

Friday, August 20, 2004

چرا مي نويسي

دوستي پرسيد با اين همه هزينه برق -تلفن - انترنت-وكلي وقتي كه براي نوشتن مي گذاري آيا بازديد كننده داري؟
گفتم : نمي دانم.
گفت پس چرا وقتت را تلف مي كني؟
گفتم : اگر حتي يك نفر آنرا بخواند وعمل نمايد جان آن يك نفر رانجات داده ام واگر جان آن نفر را نجات دهم خانواده اي را از سوگواري نجان داده ام واگر خانواده عزادارنشود فاميلي را از عزا در آورده ام . پس كارم اصولي وصحيح است وباارزش.

نحوه آموزش در آموزشگاه رانندگي

جلسات 8و9و10
تمرينات آموزشهاي قبل

نحوه آموزش در آموزشگاه رانندگي

جلسه 7
انجام تمرينات جلسات قبل – پارك كنار جدول – سنگ چين – پارك دوبل – دور زدن 2فرمان دركوچه – حركت – نيم كلاج- تسلط به كلاج وترمز(تشويق كارآموز در زمانيكه هركدام از اين تمرينات را بخوبي انجام مي دهد. ودلگرمي كارآموزانيكه تا اين مرحله نتوانسته اند پيشرفت زيادي داشته باشند.)

نحوه آموزش در آموزشگاه رانندگي

جلسه 6
تمرينات آموزشهاي جلسات قبل – نيم كلاج –سنگ چين پارك دوبله –پارك كنار جدول – تسلط كامل به كلاج وترمز- حركت وتسلط كامل به فرمان.

نحوه آموزش درآموزشگاه رانندگي

جلسه 5
تمرين مجدد سنگ چين – پارك كنار جدول – پارك دوبل وتمرينات جلسات قبل .

نحوه آموزش در آموزشگاه رانندگي

جلسه 4
ياد آوري مطالب جلسات قبل واجراي آن-آموزش مجدد دنده عقب – نيم كلاج – پارك كنار جدول – استفاده از دنده هاي 1و2و3وآموزش سنگ چين – تسلط به فرمان وخصوصا تنظيم گاز وكلاج.
جلسه 5

نحوه آموزش رانندگي در آموزشگاه رانندگي

جلسه 3
ياد آوري مطالب جلسات اول ودوم – پارك كنار جدول وتسلط كامل بر تنظيم گاز وكلاج – دنده معكوس –استفاده از دنده 3-تسلط به فرمان – آموزش تابلوهاي مسير وآموزش نيم كلاج – تسلط به فرمان در زمان تعويض دنده ها- آموزش حركت در چهار راهها وياد دادن رعايت حق تقدم .

نحوه آموزش در آموزشگاه رانندگي

جلسه 2
ياد آوري مطالب جلسه اول – آموزش مجدد تنظيم گاز وكلاج –تسلط به فرمان –پارك كنار جدول – آموزش دور زدن درميدان وآموزش رعايت حق تقدم درميدان وچهار راهها- آموزش مجدد دنده ها وكنترل خودرو در زمان حركت خصوصا تعويض دنده – آموزش حركت دنده عقب – دنده معكوس –حركت وكنترل – استفاده از دنده 3در مراحل آخر جلسه 2

نحوه آموزش در آموزشگاه رانندگي

جلسه 1
كارآموز با حفظ خونسردي وتسلط كامل بر اعصاب بطرف خودرو رفته وطرز باز وبسته كردن در خودرو راياد بگيرد.نشستن روي صندلي وتنظيم آن –يادگيري نحوه بستن كمربند-تنظيم آئينه ها-آشنائي با كلاج –گاز-ترمز-ونحوه استفاده از ترمز دستي –درحالت خاموش ياد گرفتن دنده ها-سپس روشن كردن خودرو وحركت واستغاده از راهنما(بطف راست دسته راهنمابالا-بطرف چپ دسته راهنما پائين )ياددادن ايست ها. طرز گرفتن فرمان اتومبيل وكنترل فرمان. ضمنا درضمن آموزش رانندگي ياددادن تابلوهاي كه در مسير هستند.
جلسه اول فقط حركت –تسلط به فرمان –دنده هاي 1و2-طرز رد شدن از سرعت گيرهاي خيابانها وسر چهار راهها

Saturday, August 14, 2004

لطفا درهنگام رانندگی دستتان راازپنجره بیرون نیاورید

دوستی درهنگام رانندگی دریکی از جاده ها متاسفا نه دسیتش را از پنجره بیرون آورده بود.خودروی ازبغلش رد شد صدای وحشناک دوست ما وبیمارستان . متاسفانه دستش شکسته بود وحدود2میلیون تومان خرج وبقیه قضایا.
تیتر راچند بار بخوانید

Thursday, August 12, 2004

توجه توجه

معلولین باکمک دست وپای مصنوعی درچه صورت می توانند گواهینامه اخذ نمایند؟

درصورت تائید پزشک وافسر کاردان

Wednesday, August 11, 2004

رعایت فرمائید

هنگام پارک اتومبیل درکنار خیابان حق تقدم باوسیله ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول پارک کردن است . رعایت فرمائید

قابل توجه کسانیکه باعینک گواهینامه دارند

بسمه تعالی
کسانیکه گواهینامه باعینک دارند .درصورت تصادف چنانجه عینک به چشم نداشته باشند گواهینامه اشان معتبر نیست.

اطلاعیه معاونت محترم راهنمائی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

بنام خداوند هستی آفرین


◊ اطلاعيه راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مورد خودروهاي ‏فرسوده
به موجب دستورالعمل اجرايي مواد 2 و 7 آئين نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مصوبه شماره 2508/ت 2217 هـ 24/1/1382 هيات محترم وزيران خودروهاي ذيل فرسوده محسوب مي شوند.
۱- خودروهاي سواري ، سواري كار و وانت كه توانايي دريافت برچسب معاينه فني را از مركز مكانيزه تهران بزرگ نداشته باشند.
2- خودروهاي سواري ، سواري كار و وانت پلاك شخصي توليد داخل 4 سيلندر و كمتر مدل 1353 و قبل از آن ، 6 سيلندر مدل 13۵۶ و قبل از آن ، 8 سيلندر مدل 1358 و قبل از آن.
3- خودروهاي سواري ، سواري كار و وانت پلاك شخصي وارداتي 4 سيلندر و كمتر مدل 1973 و قبل از آن ، 6 سيلندر مدل 1976 و قبل از آن ، 8 سيلندر مدل 1978 و قبل از آن
4- خودروهاي سواري ، سواري كار و وانت پلاك غير شخصي توليد داخل مدل 1366 و قبل از آن و وارداتي مدل 1986 و قبل از آن.

www.policetraffic.ir

مسا ئل وموا رد ی که قبل ا ز مسا فرت با ید به آ ن توجه کرد

بازدیدها::بازدید روغن موتور- آب رادیاتور - چراغها- برف کن- بادلاستیک- ترمزها


داشتن: لاستک زاپاس - جک آچار چرخ - تسمه پروانه - پلاتین- فیوز اضافه


لوازم تعمیر :جعبه آچار

شب ها درداخل شهر با نور پائین حرکت فرمائید

یکی دیگر از موارد داشتن فرهنگ رانندگی حرکت درخیابانهای شهر با نور پائین است..


Tuesday, August 10, 2004

تهرانیها توجه فرمائید.

جهت آشنائی بیشتر شما تهرانیهای عزیز در رابطه باثبت نام وشرایط آموزشگاههای رانندگی دارای مجوز طرح لطفا درجستجوگر گوگل بنویسید آموزشگاه رانندگی هنگام. سایت آموزشگاه را ملاحظه فرمائید . دراین سایت دست اندرکاران آموزشگاه برای آگاهی شما زحمات زیادی کشیده اند .که شما را با اینگونه آموزشگاهها آشنا کنند.
بامید خدا

حدا کثر سرعت در زما نها ومکا نهای مختلف

حداکثرسرعت درخارج شهرومحلهای غیرمسکونی در روز چند کیلومتر درساعت است؟

95
حداکثر سرعت درراههای خارج از شهر ومناطق غیرمسکونی درشب ؟

80
حداکثرسرعت درشهر چند کیلمتر درساعت است ؟

50
حداکثر سرعت در میدان ها وکوچه ها وپیچها چقدر است ؟

20

فرهنگ رانندگی

بنام خداوند بزرگ

اگر چند سال قبل من تلفن همراه داشتم که آن موقع بیشتر مبایل می گفتند بادستی که مبایل درآن بود صحبت می کردم ومی خواستم نشان دهم که من هم دارم.من تلفن همراه را داشتم ولی فرهنگ استفاده ازآن رانداشتم .اکنون بعضی از ما ماشین داریم ولی متاسفانه فرهنگ استفاده از آن را نداریم.فرهنگ ترافیک نداشتن بمعنای بی تربیت بودن نیست . بلکه معنی آموزش ندیدن مطالب مربوط به آن است .خوشبختانه اکنون با فعال شدن طرح آموزش وآزمایشات رانندگی درآموزشگاههای مجری طرح که به همت موسسه راهگشا ونظارت مستقیم معاونت راهنمائی ورانندگی انجام می شود واقعا دراین امر موثر است.
خداراشکر

وبلاگ فرهنگ خودرو رابخوانید

جهت آشنائی مردم به فرهنگ رانندگی سایتهای مختلف را بررسی کرده وآنها را به شما معرفی می کنم .درگوگل بزبان فارسی فرهنگ خودرو راپیدا کرده وتقاضا دارم متون آن را مطالعه فرمائید. واقعا زحمت کشیده اند.

Saturday, August 07, 2004

پیام ترافیک رابخوانید

دررابطه با فرهنگ ترافیک وبلاگ پیام ترافیک رادیدم .حتما به آدرس آن رفته ومطالعه فرمائید

www.payametraffic.persiablog.com

چگونه بدانیم درهنگام رانندگی مشکل دید داریم

شما باید بتوانید شماره خودروها را از فاصله 20متری بخوانید.اگر دردید خود مشکل دارید حتما باید درمواقع رانندگی ازعینک استفاده کتید.با تجویز دکتر

اقتباس از پیام ترافیک
www.payametraffic.persionblog.com

Friday, August 06, 2004

تقاضای کمک

بنام خداوند مهربان
ازدوستان عزیزکه درزمینه وبلاگ نویسی صاحب ذوق هستند ویاکارشناسان محترم که تجربه ای درزمینه فرهنگ رانندگی دارند خواهشمند است بامن همکاری نمایند.
باتشکر-قربانیان

درهنگام رانندگی سیگارنکشید

در زمان رانندگي از كشيدن سيگار خوداري فرمائيد.

Monday, August 02, 2004

خود رادوست داشته باشیم

وقتى احساس بدى در مورد خود داريم، مايليم آنرا از خود بيرون ‏بيندازيم و اين مى‏تواند به اشكال گوناگون از قبيل: خوردن بيش ازاندازه، تصادف، بيمارى و... ظاهر شود و اين الزاماً يك عمل هشيارانه‏ نيست، رفتارى كه با خود پيش مى‏گيريم، در تمام لحظات و به‏طور خود كار بازتاب ميزان علاقه ما به خويش است

درمورد قبولی وموفقیت فکر کنید قبول وموفق می شوید.

اگر مدام درباره شكست صحبت كنيد، بگذاريد به شما بگويم،كه در آسمان و زمين قدرتى نيست كه بتواند به داد شما برسد وياريتان كند. اما اگر مدام درباره توانگرى و كاميابى صحبت مى‏كنيد،باز هم بگذاريد به شما بگويم، كه در آسمان و زمين قدرتى نيست كه‏بتواند جلو توانگرى و كاميابى شمارا بگيرد.
شما باید برای قبولی درامتحانات رانندگی نیز به موفق شدن فکرکنید.

Sunday, August 01, 2004

تمرکز دررانندگی

از یکی ارفیلسوفان ومرتاضان هندی ÷رسیدند:آیا ÷س از این همه دانش وفرزانگی وریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟
گفت : آری
گفتند:چگونه
گفت : وقتی غذامی خورم صرفا غذا می خورم ووقتی می خوابم فقط می خوابم .
شما نیز دررانندگی این گونه باشید.

نحوه شماره گذاری وسایل نقلیه نو-اقتباس از سایت معاونت محترم راهنمائی ورانندگی


نحوه شماره گذاري وسايل نقليه نو شماره شخصي :
ارائه سند خريداري (كاردكس) حاوي مشخصات كامل وسيله نقليه و مالك براي اتومبيلهاي ساخت داخل. پروانه سبز گمركي يا گواهينامه گمركي حاوي مشخصات كامل وسيله نقليه و مالك براي اتومبيلهاي ساخت خارج بازديد وسيله نقليه توسط افسران كارشناس عالي تصادفات و امور فني واحد شماره گذاري ارائه برگ مفاصا حساب، دارايي از شهرستان مربوطه ممهور به مهر و امضاء مسئولين ذيربط. ارائه برگ مفاصا حساب عوارض شهرداري ممهور به مهروامضاء مسئولين ذيربط. ارائه بيمه نامه معتبر شخص ثالث ارائه فيش بهاي پلاك ارائه فيش عوارض 1% يا 3% بدو شماره گذاري جهت خودروهاي سواريSaturday, July 31, 2004

دقت درسبقت گرفتن

د. رهنگام سبقت گرفتن حتما آئینه بغل را نگاه کنید.شاید خودروی دیگری بخواهد ازشما سبقت بگیرد

Friday, July 30, 2004

عد م رعا یت طولی باعث تصادفات است.

تیتر بالا را چند بار بخوانید.عالی است.

خونسردی درهنگام رانندگی

بسم اله الرحمان الرحیم
حفظ خونسردی درهنگام رانندگی باعث ارامش شخص است.خصوصا درهنگامی که پشت جراغ قرمز هستید ویا درترافیگ گیر کرده اید. چون کاری ازشما ساخته نیست پس نفس عمیقی بکشید وبدن خودرا شل کرده وخاطره شیرینی را پیش خود مجسم کنید.

Thursday, July 22, 2004

اسامي مربيان آموزشگاه رانندگي راهنما(قزوين)

بنام خدا

اسامي مربيان آموزشگاه رانندگي راهنما(قزوين)


1-آقاي حمزه خليلي
2-‍‍آقاي اكبرمرادي
3-آقاي نادرقربانيان
4-آقاي تقي قاقزاني
5-آقاي مهدي قاقزاني
6-آقاي عباس مراغه
7-آقاي اكبركشاورزصالح
8-آقاي اكبرقنبرجولائي
9-آقاي محمدبهاوري
10-آقاي قاسم سرائي
11-آقاي علي زارعي
12-آقاي وجيه اله لطفي نيا
13-آقاي اميدرباني
14-آقاي حسين ذواقدر
15-آقاي ولي آشوري
16-آقاي مجيدسوده كش
17- آقاي محمدعيوض خاني
18-خانم مريم محموديان
19-خانم ربابه قاضي
20-خانم شراره قربانيان
21-خانم حاجيه ملكي

انجمن صنفي مربيان آموزشگاهها- اقتباس از روزنامه همشهري

انجمن هاي صنفي به اضافه يك

انجمن صنفي آموزشگاه هاي رانندگي

انجمن صنفي خبرنگاران، انجمن صنفي آرايشگران و هزاران انجمن صنفي ديگر. حتما تا به حال اسم چندين انجمن صنفي را شنيد ه ايد و احتمالا با كاركرد آنها هم آشناييد. تازه اگر خودتان هم در يكي از اين صنوف، مشغول به كار هستيد كه چه بهتر.
اما اين صنف جديد را هم به آرشيو صنفي ذهنتان اضافه كنيد، خصوصا كه تقريبا همه با آن سروكار داشته و داريم. انجمن صنفي مربيان آموزشگاه هاي رانندگي تهران. قرار نيست فقط شما برويد در فلان آموزشگاه و بعد چندين ساعت با مربي سروكله بزنيد و اگر مشكلي بين شما پيش آمد، كسي رسيدگي نكند. نه، هيات مديره اين انجمن صنفي در پيامي تقريبا مانيفست اين انجمن را روشن كرده و نيازي به كنكاش دو چندان نيست. در بخشي از اين پيام آمده: «انجمن صنفي مربيان آموزشگاه هاي رانندگي تهران افتخار دارد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به انجمن هاي صنفي كارگري خدمت كند. هيات مديره انجمن با توكل به خدا با حداقل امكانات موجود در حل مسايل و مشكلات مربيان تلاش مي كند. اميدواريم بتوانيم زمينه انتقادپذيري سالم براي بهبود كار را فراهم كنيم.»
اما اين انجمن صنفي يك شبه تاسيس نشد. يعني بعد از اينكه اولين آموزشگاه رانندگي در سال ۱۳۰۸ تاسيس و اولين پروانه آموزش رانندگي در تهران در سال ۱۳۳۷از طرف وزارت كشور صادر شد، طبق ماده ۲ قانون نظام صنفي سال ۱۳۵۰ (ماده ۲ لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب) اين كار به صورت يك صنف شناخته شد و بر همين اساس اتحاديه صنفي آموزشگاه هاي فني و رانندگي در سال ۱۳۵۲ توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيد. از آن به بعد هم صدور پروانه تاسيس آموزشگاه رانندگي بر عهده اتحاديه صنفي گذاشته شد اما در سال ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي به استناد ماده ۱۳ قانون كار آموزي مصوب سال ۱۳۴۹، اجازه صدور اين پروانه را به اداره راهنمايي و رانندگي تفويض كرد. از سال ۱۳۶۲هم اين آموزشگاه ها از شكل صنفي خارج شده و به صورت مراكز كارآموزي درآمدند. يعني عملا اتحاديه صنفي آموزشگاه هاي رانندگي منحل شد.
اما اين پايان كار نبود و مربيان آموزشگاه هاي رانندگي با استناد به ماده ۱۳۱ قانون كار با دريافت مجوز فعاليت از اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران در تاريخ ۴/۶/۸۲ دوباره فعاليتشان را شروع كردند.
و اما بخشي از اهداف اين انجمن صنفي: شما اگر راننده شاغل در يكي از آموزشگاه ها هستيد، اين اهداف رابه خاطر بسپاريد تا بعدا اگر با مشكلي مواجه شديد، بتوانيد راهكار مناسبي پيدا كنيد. حفظ و احقاق حقوق ودفاع از منافع مشروع، قانوني و صنفي مربيان، ايجاد انسجام و اتحاد ميان مربيان، تاسيس شركت هاي تعاوني از هر نوع به منظور تامين نيازمندي هاي مربيان، اقدام به تاسيس صندوق هاي تعاون، قرض الحسنه، از هر نوع و...
اينها بخشي از اهداف عنوان شده توسط موسسان اين انجمن صنفي است. فقط اميدواريم تمام رانندگان و مربيان آموزشگاه ها از وجود چنين انجمني باخبر باشند و از ماهيت آن دفاع كنند.

قابل توجه خانواده هاي محترم

همسران عزيز وخانوادةهاي محترم

لطفا درهنگام مسافرت درداخل اتومبيل زمان رانندگي جروبحث نكنيد.

Tuesday, July 20, 2004

درداخل تونلها سبقت ممنوع

سبقت درداخل تونل واقعا خطرناك است.

Monday, July 19, 2004

توضيحي درمورد موسسه راهگشا

توضيحي ديگر درمورد موسسه راهگشا
موسسه راهگشاي استان قزوين درسال 1379دراستان قزوين شروع بكار كرد. درابتدا استقبال زيادي نمي شد. مردم فكرنمي كردند آموزشگاههاي خصوصي تحت نظارت اداره راهنمائي وموسسه راهگشا بتوانند دربخش صدور گواهينامه فعاليتي داشته باشند.
باهمكاري بسيار صميمانه جناب سرهنگ حسني رياست محترم اداره راهنمائي ورانندگي وجناب سرهنگ موسوي معاونت محترم ايشان ودرنهايت جناب سرهنگ كشاورزيان رياست محترم موسسه راهگشاي استان قزوين روز به روز استقبال بيشتر وبيشتر شد. ضمنا دربخش نظارت جناب سرهنگ رمضاني نهايت تلاش خود رادرجهت بهتر شدن محيط آموزش ونحوة آموزش بعمل آورد.
استادان آموزش تئوري : جناب تيمسار كاظمي – جناب سرهنگ كشاورزيان – جناب سرهنگ سرداري.
استادان آزمون : جناب سرهنگ ملكي – جناب سرهنگ محمد ي .

Sunday, July 18, 2004

درزمان حركت هيچوقت دنده راخلاص نكنيد.

متاسفانه بعضي ازرانندگان درحركت براي خنك شدن موتور دنده راخلاص ميكنند.
غير ازاينكه تاثيري درخنك شدن موتور ندارد فوق العاده خطرناك نيز هست .

رعايت 4(ايست )مهم درموقع رانندگي

بنام خدا

ايست عابرپياده سركوچه
ايست سرخيابان
ايست وسط بريدگي ياتقاطع
ايست خروج ازپارك

Saturday, July 17, 2004

آموزش ذهني رانندگي

افرادي كه مشغول آموزش عملي رانندگي هستند.چنانچه واقعاعلاقمند هستندسريعتررانندگي رايادبگيرند به مورد زير كاملاتوجه فرمايند:
درزمان بيكاري درمنزل ويامحل كار روي صندلي نشسته وچشمان خودراببنديد.دراين موقع خودرادرصندلي خودرومجسم نمائيد.
درذهن خود مشغول رانندگي شويد.
درروز حدود10دقيقه اين تمرين ذهني راانجام دهيد.
نيجه بسيارعالي آنرامي بينيد.

Wednesday, July 14, 2004

خونسردي درموقع رانندگي يعني فرهنگ رانند گي

موارد مهم دررا نند گي :حفظ خونسردي وتسلط براعصاب

Tuesday, July 13, 2004

احترام به قانون

احترام به قانون خصوصا درهنگام رانندگي يعني بافرهنگ.

Monday, July 12, 2004

همکاری

امروز يكي ازموتورهاي جستجوگر راجهت پيداكردن مطالبي راجع به كارم بررسي
كردم.بسيارخوشحال شدم افرادي واقعا زحمت كشيده ودررابطه بافرهنگ ترافيك نوشته بودند.
خداراشكر

دور ميدان سرعت 20كيلومترودنده 2

خودروي باسرعت 60الي 70كيلومتر ازكنارمن گذشت به ميدان رسيد باسرعت پيچيدصداي برخورد ودرنهايت تصادف.عزيزان دور ميدان دنده 2وحداكثرسرعت20

Sunday, July 11, 2004

افرادمسن بيشتر درمعرض خطر تصادف هستند

بسمه تعالي

يكي از دست اندركاران سازمان حمل ونقل وترافيك تهران اعلام نمودكه شمارسوانح دررانندگان بالاي 60سال حتي ازآمارتصادف رانندگان جوان زيز24سال بيشتر است.
پس عزيزان مسن لطفا كمتر رانندگي فرمائيد.

استفاده از تلفن همراه درموقع رانندگي موجب پشيماني مي شود

تيتررادوباره بخوانيد.

بستن كمربند ايمني سلامت شمارا تضمين مي كند

در جاده شمال تصادفي ديدم متاسفانه شديد بود وتاسف بيشتر بخاطر نبستن كمربند راننده وسرنشين وبقيه مسئله راخودتان حدس بزنيد.

Wednesday, July 07, 2004

تابلوي سبقت ممنوع

بيشتر تصادفات جاده اي بعلت رعايت نكردن تابلوي سبقت ممنوع است.

Tuesday, July 06, 2004

شرايط ثبت نام در آموزشگاههاي مجري طرح

اصل شناسنامه وفتوكپي صفحه اول وآخر(توضيحات(
پايان خدمت وياگواهي اشتغال بتحصيل ويابرگ اعزام به خدمت
.
بانوان نيازي به ارائه بند2ندارند.
پنج قطعه عكس 4*3رنگي وياسياه وسفيدبازمينه روشن
فيش چهل هزارريال عوارض شهرداري به حساب 96527وزارت كشور.
فيش ده هزارريال تمبرگواهينامه به حساب 96455وزارت دارائي.
مبلغ يكصدهزار ريال بابت پنج جلسه دوساعته آموزش آئينامه كه اين مبلغ مربوط به
قزوين مي باشد ودرتهران متفاوت است.
مبلغ چهارصدهزارريال بابت 10جلسه آموزش عملي رانندگي .اين مبلغ نيز مربوط به قزوين مي باشد.

Monday, July 05, 2004

متولدين 1365

بنام خدا
خبر بسيار مهم براي متولدين 1365
متولدين 1365درسرتاسر ايران جهت اخذ گواهينامه پايه 2نيازي به ارائه كارت پايان خدمت ويا گواهي اشتغال بتحصيل ندارند.وفقط ارائه اصل شناسنامه الزامي است.

Sunday, July 04, 2004

آموزش فرهنگ رانندگي

بسم اله الرحمان الرحيم

باهدف كاهش آمارتصادفات
اين وبلاگ را نوشته  وباكمك عزيزان مطالب مهمي در ارتباط با آموزش رانندگي وفرهنگ ترافيك خواهم نوشت .برنامه هاي بسيارزيادي براي اين پروژه درنظر دارم كه انشا اله  روزانه آنرا مي نويسم