Sunday, August 01, 2004

تمرکز دررانندگی

از یکی ارفیلسوفان ومرتاضان هندی ÷رسیدند:آیا ÷س از این همه دانش وفرزانگی وریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟
گفت : آری
گفتند:چگونه
گفت : وقتی غذامی خورم صرفا غذا می خورم ووقتی می خوابم فقط می خوابم .
شما نیز دررانندگی این گونه باشید.

No comments: