Wednesday, August 11, 2004

شب ها درداخل شهر با نور پائین حرکت فرمائید

یکی دیگر از موارد داشتن فرهنگ رانندگی حرکت درخیابانهای شهر با نور پائین است..


No comments: