Tuesday, August 10, 2004

حدا کثر سرعت در زما نها ومکا نهای مختلف

حداکثرسرعت درخارج شهرومحلهای غیرمسکونی در روز چند کیلومتر درساعت است؟

95
حداکثر سرعت درراههای خارج از شهر ومناطق غیرمسکونی درشب ؟

80
حداکثرسرعت درشهر چند کیلمتر درساعت است ؟

50
حداکثر سرعت در میدان ها وکوچه ها وپیچها چقدر است ؟

20

No comments: