Saturday, August 14, 2004

لطفا درهنگام رانندگی دستتان راازپنجره بیرون نیاورید

دوستی درهنگام رانندگی دریکی از جاده ها متاسفا نه دسیتش را از پنجره بیرون آورده بود.خودروی ازبغلش رد شد صدای وحشناک دوست ما وبیمارستان . متاسفانه دستش شکسته بود وحدود2میلیون تومان خرج وبقیه قضایا.
تیتر راچند بار بخوانید

No comments: