Saturday, August 07, 2004

چگونه بدانیم درهنگام رانندگی مشکل دید داریم

شما باید بتوانید شماره خودروها را از فاصله 20متری بخوانید.اگر دردید خود مشکل دارید حتما باید درمواقع رانندگی ازعینک استفاده کتید.با تجویز دکتر

اقتباس از پیام ترافیک
www.payametraffic.persionblog.com

No comments: