Friday, August 20, 2004

چرا مي نويسي

دوستي پرسيد با اين همه هزينه برق -تلفن - انترنت-وكلي وقتي كه براي نوشتن مي گذاري آيا بازديد كننده داري؟
گفتم : نمي دانم.
گفت پس چرا وقتت را تلف مي كني؟
گفتم : اگر حتي يك نفر آنرا بخواند وعمل نمايد جان آن يك نفر رانجات داده ام واگر جان آن نفر را نجات دهم خانواده اي را از سوگواري نجان داده ام واگر خانواده عزادارنشود فاميلي را از عزا در آورده ام . پس كارم اصولي وصحيح است وباارزش.

3 comments:

Mehrdad said...

درود بر شما

Anonymous said...

من تازه دارم رانندگی یاد میگیرم.جمله هایی که نوشتین به نظرم خیلی موثره در خوب اموزش دیدن!

Anonymous said...

سلام
دستتون درد نکنه
تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز
من هم از سایت شما استفاده کردم
ممنون