Tuesday, August 10, 2004

تهرانیها توجه فرمائید.

جهت آشنائی بیشتر شما تهرانیهای عزیز در رابطه باثبت نام وشرایط آموزشگاههای رانندگی دارای مجوز طرح لطفا درجستجوگر گوگل بنویسید آموزشگاه رانندگی هنگام. سایت آموزشگاه را ملاحظه فرمائید . دراین سایت دست اندرکاران آموزشگاه برای آگاهی شما زحمات زیادی کشیده اند .که شما را با اینگونه آموزشگاهها آشنا کنند.
بامید خدا

No comments: