Saturday, December 04, 2004

حادثه


به نام خدای دانا

سه حوان - سه دانشجو براثر چپ شدن خودرو به بیرون پرت شدند

هرسه آسیب شدیدی دیدند

کمربند ایمنی را نبسته بودند

No comments: