Wednesday, December 01, 2004

مورد استثنائی

خدایا یاریم ده
ازخودروی سبقت می گیرید. روبروخودرودیگری بطرف شما باسرعت می آید
دنده ای برای عوض کردن وسرعت گرفتن ندارید
مرگ روبرو است
دراین لحظه پا راروی کلاج گذاشته ویک لحظه به سرعت پاراازروی آن برداشته
وهم زمان گاز دهید
شتاب آن شمارابه یاری خدا نجات میدهد
اما چرا بایدبگذاریم این لحظات شکل بگیرد

No comments: