Saturday, December 18, 2004

شیشه شور

بنام خدای یگانه
درزمستان ودرمناطق سرد سیر برای اینکه آب شیشه شور یخ نبدد مقداری
الکل
درداخل مخزن شیشه شور بریزید

No comments: