Tuesday, November 16, 2004

تقاطع ها

خدایا باهمه بزرگیت درقلب کوچک من جای داری


بیشتر سوانح رانندگی در تقاطع ها روی می دهد
تقاطع سه راهها - تقاطع چهارراهها
وخصوصا
بریدگیها ئی های که به خیابان اصلی ویا جاده های اصلی ختم می شوند

No comments: