Sunday, November 28, 2004

مهم - بسیارمهم

به یاری خدا

عزیزان توجه فرمائید واقعا مهم است

درجاده باسرعت حرکت می کنید ناگاه به یک پیچ می رسید
واقعا خطرناک است
دراین موقع به آرامی فرمان رابه چپ وراست به آرامی بلرزانید
سطح اصطکاک لاستیکها زیاد می شود
ومانع چپ شدن ماشین می شود
این حرکت فقط درمواقعی است که دیگرراه دیگری برای کنترل ندارید
پس بعنوان یک اصل دائم آنرااانجام ندهید
خدایاکمک کن آمارتصادفات روزبروز کاهش پیداکند

No comments: