Thursday, September 30, 2004

كود ك - كود ك - كود ك -كود كان شيرين هستند

كودكان را در صندلي جلو ننشانيد- روي صندلي جلو كودكان راقرار ندهيد- روي صندلي جلو كودكان رانگذاريد
خانم - آقا لطفا كودكان را در صندلي جلو ننشانيد
كودكان شيرين هستند اگر اتفاقي پيش بيايد زندگي سخت مي شود
آقا - خانم بخدا زندگي جهنم مي شود