Thursday, September 02, 2004

اقتباس از روزنامه همشهري 11/06/83

بنام خداوند توانا
بمنظور كاهش سفرهاي درون شهري وسهولت در ارائه خدمات به شهروندان تهراني از تاريخ 15 شهريور تمامي خدمات مربوط به انواع گواهينامه از جمله (تعويض والمثني)دردفاتر 30گانه پليس +10كه در نقاط شهر تهران مستقر هستند ارائه خواهد شد

No comments: