Friday, July 14, 2006

فرهنگ رانندگی

بنام خدای مهربان
فرهنگ رانندگی را به فرزندانمان
در منزل ومدارس آموزش دهیم