Monday, October 17, 2005

موزیک تند

بنام خدای بزرگ
موزیک تند درداخل خودرو هنگام رانندگی باعث افزایش سرعت
ودرنهایت تصادف
تصادف
تلف شدن وقت –پشیمانی – پرداخت هزینه و وو
آهسته برانید