Wednesday, November 23, 2005

راهنما

خدایا هرچه حکمت توست سزاوار من است
دو خودرو جلوتر از من بودند
خودرو اولی 2متر ماند ه به برید گی
راهنما را زد وسرعت را کم کرد
خودرو پشت سر نتوانست ترمز کند
تصاد ف
داوبیداد
وبقیه قضایا
استفاده به موقع ودرفاصله قانونی 100متر به محل دور زدن اینگونه تصادفات را کاهش می دهد

2 comments:

AK said...

thankyou for ur comments on my blog,

salam

zikrallah.blogspot.com

هوشنگ قربانیان said...

Hi my frend. your blog is nice and good.