Tuesday, June 19, 2007

دوست عزیز از خودت شروع کن

بنام خدا
با هر شخصی از ایرانیان صحبت رانندگی می شود این جمله را می شنویم : مردم ایران فرهنگ رانندگی ندارند
دکتر -مهندس -کارگر -کارمند -بیکار و......غیره
چرا هر شخصی از خود شروع نمی کند
یاد رانندگی دوستم افتادم
تکراری است ولی ارزش دوباره خواندن را دارد
.فردی را می شناسم که همیشه موقع رانندگی از چراغ قرمز عبور می کند
.در سرعت آمپر گیج می شود
زیگزال رفتن فراوان
و در حرکت فاصله خود را با خودرو جلوئی به سانتی متر می رساند
درمورد فرهنگ رانندگی صحبت می کردیک جمله او من را مات وحیران نمودگفت
مردم ایران فرهنگ رانندگی ندارند

2 comments:

Anonymous said...

چه خوب بود همه از خودشان شروع می کردند

هوشنگ قربانیان said...

از خودت شروع کن