Saturday, September 15, 2007

راه تشخیص لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری

بنام خدا
در جداره بیرونی لاستیکها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولید لاستیک است.
این عدد بر اساس سال تولید وتعداد هفته است. دو رقم اول تعداد هفته ودو رقم آخر سال تولید را نشان می دهد.
فرضا درج عدد2106در روی لاستیک در بیست ویکمین هفته سال 2006تولید شده است.
اگر این عدد سه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال 2000می باشد.
http://tamiratchi.blogfa.com/post-49.aspx

No comments: