Tuesday, November 06, 2007

درخواست یکی از خوانندگان وبلاک راهنما

بنام خدا
سلام. آقا ترا بخدا به این آقایان بگوئید در رانندگی رعایت حال خانمها را داشته باشند
(مدیر وبلاک راهنما)
ادارات موثر در آموزش فرهنگ رانندگی
آموزش و پرورش
صدا و سیما
مطبوعات
شهرداری
راهنمایی و رانندگی

No comments: