Sunday, March 13, 2005

سفر به سلامت - اقتباس از روزنامه جام جم

رانندگی درشب
قدرت بینائی
درشب
بشدت کاهش می یابدوبرای تشخیص اشیا از یکدیگر به مقدار قابل توجهی تنزل پیدا می کند. درصدعمده ای ازتصادفات درشب اتفاق می افتد. یکی از علتهای سوانح رانندگی شبانه تاریکی هوا ومحدودبودن دیدراننده است.دراین حالت حوزه دید راننده منحصر به محدود های است که با چراغ های وسیله نقلیه روشن شده است
استفاده از نور بالا
سبب می شود قدرت دیدراننده گانی که از روبرو می آیند بشدت کاهش یابدودرنتیجه قادربه تشخیص مطلوب وضعیت مقابل خود نباشند پس راننده ای که با نوربالا حرکت می کند نه تنها به هدف خود که روشن کردن هر چه بیشتر سطح جاده است دست نخواهد یافت بلکه باعث تغییر مسیروانحراف رانندگان روبرو وسبب ساز حادثه می شود

No comments: