Friday, March 25, 2005

تصادفات در رانندگی

تصادف درجاده
مسافرت نوروزی
بودن با خانواده
سبقت غیر مجاز نگیرید
به خود وخانواده خود ودیگران رحم کنید
درسبقت گرفتن به خط کشی های جاده توجه کنید

1 comment:

Reza Moghadari said...

دوست از حمایت شما بسیار ممنونم :)