Thursday, March 08, 2007

تمرین ذهنی

بنام خدا
افرادی که در مرحله آموزش عملی رانندگی هستند
به این مسئله مهم توجه کنند
سعی کنید روزانه 15دقیقه در جای ساکتی نشسته ودر ذهنتان رانندگی کنید
اعجاز آنرا می بینید

No comments: