Friday, July 30, 2010

رعایت فرهنگ رانندگی را از خودمان شروع کنیم

Anonymous Anonymous said...

    چه خوب بود همه از خودشان شروع می کردند

   
Blogger هوشنگ قربانیان said...

    از خودت شروع کن

No comments: