Wednesday, November 03, 2010

مقایسه فرهنگ رانندگی با کشورهای دیگر


وقتی این تیتر را در بعضی از مطبوعات و سایتها می بینم واقعا متعجب می شوم:
مثالی می زنم ما در کوچه بن بستی که ده خانوار زندگی میکنند ساکن هستیم.اگر من و تک تک همسایه ها نظافت محوطه روبروی در خودمان را هر روز انجام دهیم . کوچه همیشه تمیز خواهد ماند. هر کسی از خودش شروع می کند و منتظر بقیه نمی ماند . من از خود شما از خود آنها ازخود شروع کنند . بن بست تمیز خواهد ماند . کوچه بغلی و کوچه بعدی و...
اما در رانندگی :
هرکسی از خود شروع کند. هر شامل همه می شود و چون همه رعایت میکنند رانندگی کشورهای دیگر را به رخ نمی کشند (بعضا شنیده اند , و ندیده اند).

No comments: