Wednesday, November 03, 2010

قابل توجه افرادی که بدون داشتن گواهینامه رانندگی می کنند


در محیط آرامی بنشینید و سعی کنید آرامش داشته باشید . چشمهای خود را ببندید. مجسم کنید (نه فکر) دارید با مهارت رانندگی می کنید. واعتماد بنفس خیلی زیادی هم دارید. در یک لحظه عابری با حواس پرت جلو ماشین شما ظاهر می شود و تا شما ترمز را فشار دهید به عابر اصابت کرده اید. تمام تنتان می لرزد . با ترس و وحشت از ماشین خارج شده و با جسد خون آلود آن شخص برخورد می کنید. یا علی . بقیه عمر زندان و منتظر قصاص . خانواده مقتول چنانچه بدانند بدون گواهینامه رانندگی کرده اید , بدون هیچ ترحمی تقاضای قصاص خواهند کرد. یک لحظه از وحشت چشمهایتان را باز می کنید. عرق بر پیشانیتان ظاهر شده . خدایا شکر کابوس بود. امکان ندارد بدون گواهینامه رانندگی کنم.خدایا شکر که حس میکنم از یک واقعیت من را مطلع کردی. شکر

No comments: