Friday, April 15, 2005

یک لحظه غفلت دنیای پشیمانی

بنام آفریدگار هستی
سیگار روشن می کنید
با تلفن همراه شماره می گیرید
مشغول روشن کردن ضبط صوت هستید
برمی گردید وبا بغل دستی صحبت می کنید
کنترل فرمان از دست شما خارج می شود
یاعلی
مواظب باش

1 comment:

Anonymous said...

دوست گرامی. توصیه های شما را حتما جدی می گیریم ولی افزایش نرخ جریمه های جورواجور بد نشده ها. می بینم که حداقل بی بضاعتها در رانندگی کمی دقت می کنند. البته مشروط به اینکه مار گزیده شوند. بله.