Monday, April 18, 2005

قابل توجه کارآموزانی که در امتحان عملی قبول می شوند

بنام خدا
کارآموزانی که درامتحان داخل شهر قبول میشوند
پس از اعلام افسر
ترمز دستی را می کشید.خودرو را خاموش می کنید. وسوئیچ را خارج می کنید
دقت کنید موارد فوق حتما انجام شود

No comments: