Friday, December 23, 2005

نحوه گرم کردن موتور در فصل سرما

بنام خدای توانا
اینک فصل سرما است
ومشکلات گرم کردن موتور در صبحهای زود
عزیزان موتور خودرو را
درزمان حرکت
بادنده 1و2گرم نمائید
دوستانی هستند که در جا خودرو را می خواهند گرم کنند
وگازهای آنچنانی هم می دهند
آسیب شدید به موتور خودرو وارد
می شود