Sunday, December 25, 2005

تمرکز در رانندگی

بنام پروردگار

از یکی ارفیلسوفان ومرتاضان هندی پرسیدند
آیا پس از این همه دانش وفرزانگی وریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟
گفت : آری گفتند:چگونه
گفت : وقتی غذامی خورم صرفا غذا می خورم ووقتی می خوابم فقط می خوابم .
شما نیز دررانندگی این گونه باشید

No comments: