Thursday, February 02, 2006

سئوال از خود؟

بنام یکتا پروردگار عالم
عزیزان رعایت قوانین ومقررات رانندگی چه مشکلی برای ما ایجاد می کند
که خدانخواسته آنرا رعایت نکنیم
چرا باید فرهنگ رانندگی کشورهای دیگر را برخ هم بکشیم
مردم آن کشورها هر کدام بتنهائی خود را ملزم به رعایت آن می دانند
همت کنید . تصمیم بگیرید از همین امروز
همین امروز
نه فردا