Wednesday, February 15, 2006

فرهنگ رانندگی

بنام خدا
مطلب زیبائی از وبلاگ خوب رانندگی مثل زندگی

آرامش در رانندگی
چراغ راهنمایی کار نمی کنه (گویا برق رفته) سر تقاطعی که هر روز با خودرو از آنجا به اداره می رفتم رسیدم، در شرایط طبیعی حق تقدم با مسیر من نیست، نرسیده به سه راهی غصه ام گرفته بود که حالا چی می شه؟ دیدم خودروهای جلوی من با سرعتی ثابت و منظم جلو می روند، خوب کمی تعجب کردم، آرام ارام که به سر سه راهی رسیدم، صحنه زیبایی دیدم که مرا به شوق و شعف واداشت، از آن همه درک و فهمی که انسان می تونه تو زندگیش نسبت به دیگرانی که اصلا آنها را نمی شناسه نثار کنه.خودروهای مسیر اصلی بدون آنکه چراغی روشن باشه، بی آنکه پلیسی بر آنها نظارت داشته باشه، خودشان بطور خودکار یک درمیان اجازه می دادند تا خودروهای مسیر فرعی هم عبور کنند، بی آنکه هیچکدام حرص مسیر گرفتن داشته باشند یا بوق بزنند که من باید بروم، بی آنکه رانندگان مسیر فرعی برای راه پیدا کردن به مسیر اصلی مضطرب باشند و مدام راننده جلویی را تحت فشار قرار بدهند که راه بگیره، بی آنکه هیچکس نگران آسیب دیدن خودرواش باشه و .......

No comments: