Wednesday, January 04, 2006

ازخود شروع کنیم

بنام خدا
وقتی از رانندگی در بعضی از کشورهای اروپائی صحبت می شود
همه آنرا تحسین می کنیم
وقتی از رانندگی در ایران صحبت می شود
همه انتقاد می کنیم
تحسین کننده وانتقادکننده ما هستیم
ما که رانندگی می کنیم
پس چرا کاری نکنیم که باعث تحسین همگان باشد

No comments: