Saturday, January 28, 2006

مطلب زیبائی از وبلاگ تقرب

بنام ایزد یکتا
مطلب زیبائی از وبلاگ تقرب
وقتــــی انســـان تابع دستورات خداوند باشد در حقیقت نمادی از خدا می باشد که تفکّرات خدا و منش خدا در او دیده میشود و فکر او در اختیار خدا قرار میگیرد. گویی اختیار خود را از دست میدهد و بصورت یک سمبل از خدا در می آید که کارهای خالق را بر روی زمین انجام می دهد. و دستورات او را بدون اختیار و تمام کمال به اجرا در می آورد.
هیچ گاه از یاد او خارج نمی شود خود را تنها و بی کس نمی بیند به هر جا میرود گویی دو نفر هستند و خود را تک و تنها نمی بیند گویی دو روح در یک بدن یک روح خدا که در او گسترش یافته و دومی روح خود.
در هر مشکلی از خدا کمک می گیرد، در هر نقطه کوری دست توانایی را به یاری می گیرد به نیروی عظیمی متوّسل می شود، تکیه گاهی قرص و محکم دارد از آینده خبر می گیرد در حد لزوم و لیاقتش به او کمک می شود و از آینده به او خبز داده می شود تا از آن راهنمایی استفاده کند.
بهتـرین راه اتّصـال ارتباط بدون شک همین حالت است با خـــدای خود صحبـت می کند و با او در دل می کند لذّتی که این حالت است قابل قیاس با ارتباط با دیگران نمی باشد.
بعضی از کارآموزان امیدی به یادگیری ندارند . اینان لطفا مطلب فوق را که از وبلاگ باارزش تقرب اقتباس شده مجددا مطالعه فرمایند

No comments: