Wednesday, January 04, 2006

تقاضای حمایت

بنام قادر توانا
خودرو وسیله ایست که همه از آن استفاده می کنیم
پیروجوان ودارا وندار و...
باتوجه به تحسینی که همه از فرهنگ رانندگی در بعضی از کشورها دارند
تصمیم به تشکیل انجمن حمایت ورعایت از فرهنگ رانندگی نمودم که هزینه آن فقط یک ثبت نام بود ورعایت قوانین ومقررات رانندگی
واز خود شروع کردن
سه نفر
عضو شدند من ودو نفر دیگر
خیلی جالب است همه آنرا خواندند ورد شدند
-----------------------------------------------------
اگر این حرکت شکل بگیرد با پیشنهاد و هماهنگی با معاونت محترم راهنمائی ورانندگی برچسب مخصوص تهیه خواهیم کرد
چقدر زیباست که تعداد برچسب ها به اندازه تعداد خودروها نصب شود وایران ما الگوی فرهنگ برتر در رانندگی شناخته شود
از مطبوعات . وب سایت داران و وبلاگنویسان برای حفظ جان خود وخانواده هایشان ودیگر اقشار مردم درخواست همکاری دارم
خداوندا کمک کن روز بروز آمار تصادفات را کاهش دهیم

No comments: