Saturday, January 07, 2006

موتور سواران عزیز

بنام خدای یکتا
کلاه ایمنی
درهنگام رانندگی با موتورسیکلت داشتن کلاه ایمنی اجباری است
درتصادف با موتور ضربه مغزی فرد را از زندگی ساقط می کند
کلاه ایمنی را برسرداشته باشید
خانواده هایتان منتظر شما هستند