Thursday, July 26, 2007

از خودتان شروع کنید

خدایا با همه بزرگیت در قلب کوچک من جای داری
رانندگان عزیز
برای بهتر شدن ترافیک
و کم شدن آمار تصادفات
وبرای بهتر رانندگی کردن
از
خودت شروع کن
وقتی همه از خودشان شروع کنند
حدس بزنید چه پیش می آید؟

No comments: